StatekWroclaw.pl - system płatnościREGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG PRZY UŻYCIU INTERNETU


Poniższy Regulamin określa zasady sprzedaży usług Właściciela Serwisu za pośrednictwem Internetu.

§ 1 Postanowienia ogólne
 • Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 01.02.2020 r. i stanowi dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem www.StatekWroclaw.pl, zwany dalej Serwisem.

 • Składając zamówienie w Serwisie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wystawienia stosownego dowodu zakupu oraz realizacji usługi.

 • Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie zarówno do usług świadczonych na rzecz wszystkich podmiotów, w tym konsumentów. Jeśli z treści Regulaminu wynika, że dane postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z konsumentem, postanowienia te nie mają zastosowania do pozostałych podmiotów.

§ 2 Właściciel Serwisu
 • Właścicielem Serwisu jest firma: StatekWroclaw.pl s.c., ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, NIP 8971865729, REGON 383008832, zwana dalej StatekWroclaw.pl. Serwis prowadzi sprzedaż realizowanych przez siebie usług realizowanych we Wrocławiu w postaci rejsów statkami i wypożyczaniem sprzętu wodnego za pośrednictwem swojej strony internetowej www.kasa.StatekWroclaw.pl, nr telefonu 797 797 725.

§ 3 Ceny i płatności
 • Ceny zamieszczone na internetowej stronie Serwisu są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 • Płatności elektroniczne na stronie StatekWroclaw.pl realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

§ 4 Zamówienia
 • Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia zamieszczony na internetowej stronie Serwisu oraz drogą mailową na adres info@StatekWroclaw.pl lub telefoniczną.

 • Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie podanym w art. 4 pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym – Serwisem StatekWroclaw.pl. Zrealizowane zamówienia realizowane są we Wrocławiu na przystani Zatoka Gondoli przy ul. Purkyniego 9 lub w innym umówionym miejscu.

 • Składając zamówienie Kupujący będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi.

 • Przed dokonaniem zapłaty ustalany jest termin wykonania usługi.

 • Anulowanie opłaconej usługi możliwe jest do 7 dni przed ustalonym terminem jej realizacji.

 • Rodzaje świadczonych usług:
  - rejs jachtem;
  - rejs statkiem;
  - rejs z kolacją;

§ 5 Reklamacje
 • Wszystkie usługi sprzedawane przez Serwis są wykonane przez firmę StatekWroclaw.pl s.c. będącą właścicielem Serwisu. Reklamowaną usługę Klienci zarejestrowani w Systemie zwracają do Serwisu w postaci oryginalnego dokumentu w formacie elektronicznym mailowo na adres info@StatekWroclaw.pl Serwis zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy dana usługa wykonana została wadliwie i/lub niekompletnie, i stosownie poprawić/uzupełnić ją na własny koszt.

 • Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu prawidłowego zgłoszenia.

§ 6 Inne postanowienia
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.